เพาะชำดอกขจร

การเพาะชำดอกขจร

เพาะชำดอกขจร
วิธีการตัดกิ่งเพาะชำดอกขจร

 

ภาพการตัดเถาดอกขจร

เถาดอกขจรที่เหมาะแก่การนำมาปลูก ควรจะมีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป เพราะจะทำให้ต้นดอกขจรที่แข็งแรงและออกรากที่ดีขึ้น และช่วงที่เหมาะแก่การนำดอกขจรมาปลูกควรเป็นช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เพราะช่วงนี้ดอกขจรจะงดการออกดอกหรือออกดอกน้อยมาก วิธีการตัดเถาของดอกขจรควรตัดเป็นสองท่อน ดังภาพการตัดเถาดอกขจร เสร็จแล้วนำเถาว์ของดอกขจรที่ตัดแล้วมาแช่น้ำยาเร่งราก

วิธีเพาะพันธุ์ดอกขจร
การเพาะพันธุ์ดอกขจร

ภาพ การปักชำดอกขจร

เสร็จแล้วนำเถาดอกขจรที่แช่น้ำยาเร่งรากแล้วมาปักในถุง โดยใน 1 ถุงจะปักชำเถาดอกขจรจำนวนประมาณ 4 ต้น เพื่อปัองกันการไม่ติดของบางเถาดอกขจรด้วย (ตามภาพ)

ดอกขจร
ต้นพันธุ์ดอกขจร

ภาพต้นกล้าดอกขจรอายุ 1 อาทิตย์

ภาพต้นพันธุ์ดอกขจร
ต้นพันธุ์ดอกขจร

ภาพต้นกล้าดอกขจรอายุ 3 อาทิตย์

นำต้นกล้าดอกขจรมาตากไว้ในร่มรำไร มีแสงผ่านเข้ามาได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็น ประมาณ 3 สัปดาห์ต้นกล้าก็จะมีใบและพร้อมที่จะนำลงหลุมเพื่อปลูกต่อไป
โดย

สวนมีสุข

www.suanmeesuk.com

โทร 084-4101248

ขอสงวนลิขสิทธิ์เกี่ยวกับรูปภาพ ถ้าท่านต้องการรูปภาพไปใช้ประโยชน์หรือไปอ้างอิง กรุณาติดต่อ 080-7611837